Klantenbescherming

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

Zakenkantoor Zoersel BVBA 

Handelslei 14, 2980 Zoersel

KBO: 0479 617 587

FSMA : 61135 A-cB


ZZ Deurne BVBA

Ruggeveldlaan 568, 2100 Deurne

KBO: 0878 257 596

FSMA: 103487 cB

 

Gert Van Bogaert

Groenhof 52, 2920 Kalmthout

KBO: 0855 625 617

FSMA: 112545A

 

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61135 A-cB & 103487 cB & 112545A in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van het FSMA op www.fsma.be.

 Verdere bereikbaarheid:

  • Telefonisch bereikbaar op het nummer 03/464.22.39
  • We ontvangen uw e-mails graag op E-mail: info@zakenkantoorzoersel.be
  • Faxen kan op 03/464.22.41 
  • Ons kantoor communiceert met u in het Nederlands.

Op uw verzoek komen wij graag bij u langs. 

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

 

 Wij zijn, met 0479617587 en 0855625617, ingeschreven in het register van bemiddelaars inzake hypothecair krediet naar Belgisch Recht, in het statuut makelaar in hypothecair krediet.

Deze inschrijvingen kunt u steeds verifiëren via onderstaande link :

http://www.fsma.be/nl/Supervision/finbem:vt:hypo.aspx

Als kredietmakelaar bevelen wij producten aan uit een ruim gamma van op de markt beschikbare kredietovereenkomsten. Ons kantoor analyseert een voldoende aantal op de markt beschikbare producten en beveelt één of meer op de markt beschikbare kredietovereenkomst(en) aan rekening houdend met uw behoeften, financiële situatie en de persoonlijke omstandigheden.

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problmen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan us teeds terecht bij Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 - tel. 02/545.77.70 - fax. 02/545.77.79 - Ombudsman@Ombudsfin.be - www.ombudsfin.be

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Algemene Directie Economische Inspectie, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel - Tel. 0800/120.33 - https://meldpunt.belgie.be/

Onze dienstverlening en aangeboden producten

 

1.1.  Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

 

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het
adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend
werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in
het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

 

1.2.  Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet;
15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen
niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van
collectieve pensioenfondsen.

 

1.3. Polisvoorwaarden (informatie onder andere uit de Sector Catalog)

Voor de voorwaarden van de producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina Documenten.

Voor een overzicht van alle algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de markt, verwijzen we u naar de sectoriële catalogus.

Onze verloning

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor
onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

"Voor onze bemiddeling inzake kredieten ontvangen onze kantoren een commissie, waarvan het bedrag nog niet is gekend. Het reële bedrag van deze commissie zal in een late fase in de ESIS (Europees gestandaardiseerde informatiefiche) worden toegelicht.

Op verzoek informeren onze kantoren over de variatie in de hoogte van de comissielonen die wordn betaald door de verschillende kredietgevers die aan de consument aangeboden kredietovereenkomsten verstrekken.

Ons belangenconflictenbeleid

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor

het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie  terugvinden over hoe

ons kantoor hieraan invulling geeft”.

 

TOOL 4: BELANGENCONFLICTENBELEID BEKNOPT - BESTEMD VOOR WEBSITE OF OP PAPIER

Dit document heeft tot doel om een leidraad te zijn voor de beknopte weergave van het belangenconflictenbeleid zoals dat in uw kantoor geldt. Het document kan volgens de visie van FVF aan de klanten kenbaar worden gemaakt via (1) de website of (2) als bijlage bij tool 1 bis (klantenfiche voor klanten zonder e-mailadres). Het document geniet auteursrechtelijke bescherming en het gebruik ervan is exclusief voorbehouden voor FVF-leden.  Hoewel het document door FVF werd opgemaakt met de hoogste zorg, kan FVF geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het is mogelijk dat het document nog wijzigt in functie van nieuwe wetgeving en/of rechtspraak. FVF biedt geen enkele garantie dat de rechtbanken, overheden en of administraties het eens zullen zijn met de visie van FVF. U dient steeds het gebruik van het document af te toetsen aan de eigen concrete omstandigheden. U dient na te gaan of de opgesomde maatregelen dienen te worden aangepast en/of aangevuld aan de situatie van uw kantoor.

 

 

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID
VAN ONS KANTOOR

 

 

 

  1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

  1. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

-      Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

-      Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

-      Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

-      Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

-      Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

-      Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

-      Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

{Enkel toevoegen indien toepasselijk:

-      Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, vastgoedmakelaar}.

 

  1. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

-      Een interne instructienota;

-      Een aangepast verloningsbeleid;

-      Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

-      Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

-      Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

-      Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

  1. Wat is de procedure?

 

                      

  1. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.