Verschillende oplossingen om uw onbetaalde facturen te innen

Verschillende oplossingen om uw onbetaalde facturen te innen

Bij het doornemen van uw boekhouding is het mogelijk dat u op verschillende onbetaalde facturen stuit. In België komt dit vrij vaak voor. Maar liefst één factuur op drie wordt laattijdig betaald! Voor zelfstandigen en bedrijfsleiders kan dat dramatische gevolgen hebben en zelfs leiden tot een faillissement.

Om dergelijke onaangename verrassingen te vermijden en u te helpen bij het uitbouwen van een gezonde business, stellen wij u in dit artikel verschillende oplossingen voor:

Preventiemaatregelen

Informeer u over uw toekomstige schuldenaar

Identificeer uw schuldenaar. Als het gaat om een rechtspersoon, kunt u zijn solvabiliteit checken via de Kruispuntbank van Ondernemingen. Als u de naamhet adres of het ondernemingsnummer van een vennootschap invoert, vindt u onder meer het statuut en de rechtspositie van de onderneming terug, alsook een link naar de bijlagen in het Belgisch Staatsblad en eventueel de jaarrekeningen.

Schep een degelijk contractueel kader

Stel algemene voorwaarden op die met zoveel mogelijk situaties rekening houden zodat u degelijk bent ingedekt. Bovendien kunt u ook een beroep doen op onderstaande contracten die u nog meer bescherming bieden als uw facturen onbetaald blijven.

 • Overdracht van schuldvordering

  Als uw schuldenaar zelf houder is van een schuldvordering tegenover een derde, kunt u met uw schuldenaar overeenkomen om van statuut te ruilen zodat die derde zijn schulden rechtstreeks aan u, en niet aan uw schuldenaar, betaalt. Daarnaast is de loonoverdracht ook een optie. Die is echter wel onderworpen aan strenge regels.

 • Borgstelling

  Als uw schuldenaar niet betaalt, kunt u zich eveneens richten tot de persoon die zich borg gesteld heeft om alsnog het verschuldigde bedrag te ontvangen.

Vraag een voorschot

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een voorschot vragen aan uw klant. Zo kunt overeenkomen dat u de diensten en/of producten niet levert als uw klant het voorschot niet betaalt.

Reageer snel!

Als de preventiemaatregelen ondanks alles niet volstaan en uw schuldenaar nog steeds niet betaald heeft, hebt u er alle belang bij om zo snel mogelijk een invorderingsprocedure op te starten. Het is namelijk bewezen dat deze rechtshandeling een positieve impact heeft op het percentage achterstallige betalingen. Belgische bedrijven wachten gemiddeld 91 dagen vooraleer ze hulp inroepen. Door sneller te reageren, zouden deze bedrijven niet minder dan 1,9 miljard extra aan liquide middelen kunnen genereren!

Minnelijke invordering

Dit is een buitengerechtelijke procedure die dient om de schuldenaar aan te sporen om zijn schulden te betalen. Het voordeel is dat deze procedure goedkoper en sneller is dan de gerechtelijke invordering. Ze levert soms echter niet het verwachte resultaat op waardoor de gerechtelijke invordering in de tweede plaats ook nuttig kan zijn.

Let op: een particulier wordt beter beschermd door de wet dan een handelaar of een onderneming. U hoeft dus niet noodzakelijk op dezelfde manier te werk te gaan om uw schulden in te vorderen.

Is uw schuldenaar een particulier?

In dat geval is de minnelijke invordering geregeld door de wet van 20 december 2002 die strenge voorwaarden oplegt.

Ingebrekestelling

Elke minnelijke invordering moet beginnen met een schriftelijke ingebrekestelling die gericht is aan de klant, bij voorkeur via een aangetekende zending. Hierin moeten alle gegevens staan betreffende de schuldvordering, alsook bepaalde wettelijke vermeldingen (zie art. 6 wet 20/12/2002).

Een overzicht:

 1. De identiteit en contactgegevens van de schuldeiser.
 2. De identiteit en contactgegevens van de persoon die overgaat tot de minnelijke invordering en van het toezichthoudend bestuur van de FOD Economie.
 3. Een duidelijke beschrijving van de verplichting die aanleiding heeft gegeven tot de schuld.
 4. Een duidelijke beschrijving en rechtvaardiging van de bedragen die van de schuldenaar worden geëist (inclusief de geëiste schadevergoeding en nalatigheidsinteresten).
 5. De melding dat als de schuldenaar niet reageert binnen een termijn van minimaal 15 dagen, de schuldeiser kan overgaan tot andere invorderingsmaatregelen.

Wie kan de ingebrekestelling verzenden?

 • Uzelf als schuldeiser

OF

 • Iedere professional die een minnelijke invorderingsactiviteit uitoefent (in hoofd- of bijberoep) zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, openbare ambtenaren en invorderingskantoren, maar ookberoepsverenigingen of vzw’s die instaan voor de schuldinning van hun leden, …

Tips:

 • De nalatigheidsinteresten beginnen te lopen vanaf de ingebrekestelling. Wacht dus niet!
 • Als uw schuldenaar nog steeds niet betaald heeft na de ingebrekestelling, overweeg dan het algemene rechtsprincipe van de exceptie van niet-uitvoering. In het kader van een verkoopovereenkomst bijvoorbeeld, voorziet de grondwet in het volgende drukmiddel: “De verkoper is niet verplicht de zaak te leveren, indien de koper de prijs niet betaalt en de verkoper hem geen termijn voor de betaling heeft toegestaan”.

Huisbezoek

Na de termijn van minimaal 15 dagen vermeld in de ingebrekestelling kunnen er nog andere maatregelen worden getroffen, maar uitsluitend door de bovenvermelde professionals: herinneringen via brief, e-mail of telefoon. Daarnaast kan uw mandataris een bezoek brengen aan de woonplaats van de schuldenaar en een document voorleggen dat bepaalde wettelijke vermeldingen bevat (zie art. 7 wet 20/12/2002). Als de schuldenaar na dit huisbezoek zijn schulden (geheel of gedeeltelijk) heeft afgelost, ontvangt hij een bewijs van betaling.

Gerechtelijke invordering, een stapje verder dan de minnelijke invordering

Als de minnelijke invordering geen positief resultaat oplevert, moet u een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder of een advocaat om uw schuldenaar te laten dagvaarden. Dat is meteen ook het begin van een vrij lange en dure rechtsprocedure. U kunt deze optie dus best als laatste redmiddel gebruiken.

Is uw schuldenaar een onderneming?

Naast de ingebrekestelling en herinneringen, bestaat er een nieuwe buitengerechtelijke invorderingsprocedure tussen ondernemingen bepaald in artikel 1394/20 van het gerechtelijk wetboek dat uiterlijk op 01/09/2017 in voege treedt. Elke onbetwiste schuld (d.w.z. zonder voorbehoud van de schuldenaar) die een geldsom tot voorwerp heeft, kan ingevorderd worden in naam en voor rekening van de schuldeiser, op verzoek van de advocaat van de schuldeiser, door een gerechtsdeurwaarder, op voorwaarde dat de schuldeiser en de schuldenaar beiden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In dat geval beschikt de schuldenaar over een termijn van één maand om:

 • de betaling uit te voeren;
 • de schuld te betwisten;
 • een afbetalingsplan aan te vragen.

Als de schuldenaar niet reageert binnen de opgelegde termijn, stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op dat vervolgens uitvoerbaar wordt verklaard door een magistraat van het Beheers- en Toezichtscomité. Dit kan dus rechtstreeks ten uitvoer worden gelegd in overeenstemming met het gerechtelijk wetboek.

Interessante voorwaarden voor u!

Sommige verzekeringsmaatschappijen zijn partnerschappen aangegaan om een minnelijke schuldinningsdienst aan te bieden aan hun klanten, en dat aan interessante voorwaarden: geen in te vorderen minimumbedrag, geen abonnement om toegang te krijgen tot de inningsdienst, …Aarzel dus niet om ons uw situatie voor te leggen zodat we samen op zoek kunnen gaan naar de perfecte oplossing!

 

Bronnen:

economie.fgov.be

www.ipcf.be

www.droitbelge.be

www.actualitesdroitbelge.be